Algemene voorwaarden Harry Stuurman Photography


In de basis worden de voorwaarden van DuPho gebruikt, met enkele aanvullingen specifiek voor de diensten van Harry Stuurman Photography - waarbij enkele voorwaarden van DuPho verder worden uitgelicht.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het verstrekken van een opdracht gaat de client automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het verstrekken van een opdracht gaat u akkoord met de voorwaarden zoals deze hier zijn weergegeven.

1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, danwel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken opéén lijn kunnen worden gesteld.Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 

2. Toepassing 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tusseneen Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen enmondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van eenovereenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijnafgeweken. 

3. Vergoeding 

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograafeenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehoudenwordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruikvan het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te wordenvergoed. 

4. Factuur en betaling 

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoeldetermijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in denakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrechtdaaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging vanvoldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook istoegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog nietheeft voldaan. 

5. Klachten 

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder gevalbinnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aande Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijketermijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredigeschade voor de Wederpartij zou leiden. 

6. Opdracht 

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst nietuitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komenvoor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts wordenuitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord isondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij opwelk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op deovereengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professioneleopdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van devergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. 

7. Auteursrecht 

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf. 

8. Licentie 

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartijwordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van eenlicentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerteen/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dezenimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, tenbehoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van deovereenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomenen valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschrevenexploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijketoestemming van de Fotograaf.
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. 

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordtbeschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminstedriemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor eendergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overigegeleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe enindirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk teworden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie teworden opgenomen.
10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van eenFotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conformartikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomendepersoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht opnaamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enigrecht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht opvergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke enbuitengerechtelijke kosten). 

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden 

11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemdeLicentie te verlenen.
11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken vanderden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van hetfactuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vorderingaankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen deWederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweervoeren en op welke wijze dat zal geschieden. 

12. Faillissement/surseance 

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijkte beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrektelicentie te beëindigen. 

13. Rechts- en forumkeuze 

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordenbeheerst door Nederlands recht.
13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze AlgemeneVoorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zalworden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

DuPho. | Dutch Professional PhotographersPiet Heinkade 181-K1019 HC Amsterdam© DuPho. Augustus 2016Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam ondernummer 66/2016

Aanvullende voorwaarden Harry Stuurman Photography

A. Levering fotomateriaal

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen vier weken na de shoot, maar niet voor betaling, via WeTransfer geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

B. Gebruiksrecht, Auteursrecht en Naamsvermelding

Het auteursrecht blijft ten alle tijde bij Harry Stuurman Photography en wordt niet overgedragen aan cliënt.
De cliënt krijgt een licentie, het gebruiksrecht, om de geleverde foto's gebruiken in de afgesproken hoedanigheid. De foto's mogen nadrukkelijk niet aan derden beschikbaar worden gesteld voor publicatiedoeleinden.
De cliënt geeft Harry Stuurman Photography toestemming voor het gebruik van de foto's voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot: Website, Social Media, Portfolio, Exposities. De klant kan voor aanvang van de shoot aangeven hier bezwaar tegen te hebben, waarna een nieuwe offerte verstrekt zal worden.
Bij gebruik op social media door cliënt zal ten alle tijden Harry Stuurman Photography in de omschrijving genoemd/getagt worden. Bij gebruik in andere media, onder andere maar niet beperkt tot gedrukte media en websites, dient Harry Stuurman Photography als "fotocredit" worden vermeldt. Dit mag bij de foto's zelf of in de colofon van de media. Bij digitale media altijd met link naar de respectievelijke social media kanalen of de website (www.harrystuurman.com).

C. Beeldselectie

Deze keuze wordt door Harry Stuurman Photography gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt na 1 maand vernietigt en is niet opvraagbaar of opeisbaar. Foto's worden nooit onbewerkt beschikbaar gesteld, enkel als eindproduct. De foto's dienen gebruikt te worden zoals deze geleverd zijn, verdere aanpassingen aan een beeld zijn niet toegestaan. Hieronder verstaan wij onder andere retoucheren en het maken van uitsnedes. Indien er kleine aanpassingen gewenst zijn kunnen deze in overleg met de Harry Stuurman Photography verwezenlijkt worden.

D. Aanpassingen

Indien er binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk kenbaar wordt gemaakt dat er kleine wijzigingen gewenst zijn zal Harry Stuurman Photography deze, mits redelijk en mogelijk, uitvoeren. Indien er binnen deze termijn geen verzoek is binnengekomen gaat Harry Stuurman Photography er van uit dat cliënt akkoord is met het opgeleverde product.

© 2020 Harry Stuurman Photography

Using Format